ဆီ ဆန္ ဆား ဒီရန္မမ်ားရ ေလေအာင္……….. – My Blog

ဆီ ဆန္ ဆား ဒီရန္မမ်ားရ ေလေအာင္………..

ဆီ ဆန္ ဆား ဒီရန္မမ်ားရ ေလေအာင္…………

အရင္က ယခုလို ကမၻာ့ကပ္ဆိုး ေရာဂါဆိုးေတြက်ေရာက္ခ်ိန္မွာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊေပၚကၽြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးတာရွိပါတယ္

တစ္ခ်ိဳ့တစ္ခ်ိဳ့ေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ့ သာဝက ေဝေနယ်မ်ားလည္း သိဖူးၾကားဖူး ၾကမယ္ထင္ပါတယ္ မသိေသးတဲ့ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား အတြက္ ျပန္လည္မၽွေဝ ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္

ဆရာေတာ္ျမတ္ဘုရားျကီးက ယခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာသက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ဆီ ဆန္ ဆား ကိုကပ္လွူ ပူေဇာ္ခိုင္းပါတယ္

ဆီဆန္ဆား က အဂၤါနံ ( ၃ )ေပါင္းျခင္း က ( ၉) နဝင္းေၾက ေအာင္ဆိုၿပီးဆီ ဆန္ ဆား ** ဒီရန္ မမ်ား ** ရေလေအာင္ ခုႏွစ္ရက္သားသမီး အားလုံးတြက္ မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္

ဇလုံတစ္ခုထဲမွာ ( ဆီ တစ္ဘူး ဆန္ တစ္ျပည္ ဆား တစ္ထုပ္) ထည့္ၿပီး သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား အလင္း နံသာတိုင္မ်ားျဖင့္ ( ၉) ရက္ ကပ္လွူပူေဇာ္ ရပါမယ္

ျပန္စြန္႔ထားတဲ့ ဆန္ ႏွင့္ ဆားကို ေရာၿပီးမိမိတို့ ေနအိမ္/ ၿခံဝန္း ကို လက္ယာရစ္ ပက္ၾကဲေပးပါပိုေနတဲ့ ဆီဆန္ဆား ကိုေတာ့ မိမိတို့ အလိုရွိသလို အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္လို့ မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္

ခုႏွစ္ရက္သားသမီး အားလုံး စိတ္က်န္းမာ ကိုယ္ခ်မ္းသာနဲ႔ ကမၻာ့ကပ္ဆိုး ေဘးဆိုး ေရာဂါဆိုးႀကီးတို့ မွ ေက်ာ္လႊား လြတ္ေျမာက္နိုင္ၾကပါေစဗ်ာ Credit

ဆီ ဆန္ ဆား ဒီရန္မမ်ားရ ေလေအာင္…………

အရင္က ယခုလို ကမၻာ့ကပ္ဆိုး ေရာဂါဆိုးေတြက်ေရာက္ခ်ိန္မွာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊေပၚကၽြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးတာရွိပါတယ္

တစ္ခ်ိဳ့တစ္ခ်ိဳ့ေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ့ သာဝက ေဝေနယ်မ်ားလည္း သိဖူးၾကားဖူး ၾကမယ္ထင္ပါတယ္ မသိေသးတဲ့ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား အတြက္ ျပန္လည္မၽွေဝ ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္

ဆရာေတာ္ျမတ္ဘုရားျကီးက ယခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာသက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ဆီ ဆန္ ဆား ကိုကပ္လွူ ပူေဇာ္ခိုင္းပါတယ္

ဆီဆန္ဆား က အဂၤါနံ ( ၃ )ေပါင္းျခင္း က ( ၉) နဝင္းေၾက ေအာင္ဆိုၿပီး ဆီ ဆန္ ဆား ** ဒီရန္ မမ်ား ** ရေလေအာင္ ခုႏွစ္ရက္သားသမီး အားလုံးတြက္ မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္

ဇလုံတစ္ခုထဲမွာ ( ဆီ တစ္ဘူး ဆန္ တစ္ျပည္ ဆား တစ္ထုပ္) ထည့္ၿပီး သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား အလင္း နံသာတိုင္မ်ားျဖင့္ ( ၉) ရက္ ကပ္လွူပူေဇာ္ ရပါမယ္

ျပန္စြန္႔ထားတဲ့ ဆန္ ႏွင့္ ဆားကို ေရာၿပီးမိမိတို့ ေနအိမ္/ ၿခံဝန္း ကို လက္ယာရစ္ ပက္ၾကဲေပးပါပိုေနတဲ့ ဆီဆန္ဆား ကိုေတာ့ မိမိတို့ အလိုရွိသလို အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္လို့ မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္

ခုႏွစ္ရက္သားသမီး အားလုံး စိတ္က်န္းမာ ကိုယ္ခ်မ္းသာနဲ႔ ကမၻာ့ကပ္ဆိုး ေဘးဆိုး ေရာဂါဆိုးႀကီးတို့ မွ ေက်ာ္လႊား လြတ္ေျမာက္နိုင္ၾကပါေစဗ်ာ Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.