သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) ျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက အမွုဖြင့္ ဖမ္းဆီ – My Blog

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) ျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက အမွုဖြင့္ ဖမ္းဆီ

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) ျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက အမွုဖြင့္ ဖမ္းဆီ

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) ျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက အမွုဖြင့္ ဖမ္းဆီး

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) ျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက အမွုဖြင့္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီက ေၾကညာသည္။

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ စစ္ေကာင္စီက အဓိက အေၾကာင္းျပမွုမွာ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္နန္းေမြ႕စံတို့သည္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ မညီေသာ လိင္အသားေပး ဓာတ္ပုံႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ားကို အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ Website တစ္ခုထံသို့ အခေၾကးေငြ ရယူ၍ ျဖန႔္ခ်ိသျဖင့္ အေရးယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) သည္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္ေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္နန္းေမြ႕စံတို့ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ယမန္ႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္စစ္ေလာ္ဘီမ်ား၏ အၿငိဳးထားျခင္းခံရေသာ ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) ျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက အမွုဖြင့္ ဖမ္းဆီး

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) ျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက အမွုဖြင့္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီက ေၾကညာသည္။

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ စစ္ေကာင္စီက အဓိက အေၾကာင္းျပမွုမွာ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္နန္းေမြ႕စံတို့သည္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ မညီေသာ လိင္အသားေပး ဓာတ္ပုံႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ားကို အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ Website တစ္ခုထံသို့ အခေၾကးေငြ ရယူ၍ ျဖန႔္ခ်ိသျဖင့္ အေရးယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) သည္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္ေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္နန္းေမြ႕စံတို့ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ယမန္ႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္စစ္ေလာ္ဘီမ်ား၏ အၿငိဳးထားျခင္းခံရေသာ ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) ျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက အမွုဖြင့္ ဖမ္းဆီး

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) ျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက အမွုဖြင့္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီက ေၾကညာသည္။

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းေမြ႕စံတို့ကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ စစ္ေကာင္စီက အဓိက အေၾကာင္းျပမွုမွာ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္နန္းေမြ႕စံတို့သည္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ မညီေသာ လိင္အသားေပး ဓာတ္ပုံႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ားကို အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ Website တစ္ခုထံသို့ အခေၾကးေငြ ရယူ၍ ျဖန႔္ခ်ိသျဖင့္ အေရးယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ (က) သည္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္နိုင္ေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္နန္းေမြ႕စံတို့ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ယမန္ႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ စစ္ေကာင္စီႏွင့္စစ္ေလာ္ဘီမ်ား၏ အၿငိဳးထားျခင္းခံရေသာ ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.