ေဇယ်ာေသာ္၊ ကိုဂ်င္မီအပါအဝင္ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသား ေလးဦးအား ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး – My Blog

ေဇယ်ာေသာ္၊ ကိုဂ်င္မီအပါအဝင္ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသား ေလးဦးအား ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး

ေဇယ်ာေသာ္၊ ကိုဂ်င္မီအပါအဝင္ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသား ေလးဦးအား ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္မွစ၍ နိုင္ငံေတာ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မွုမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ (ခ) ေမာင္ေက်ာ္ (ခ) ေရခဲ၊ ေက်ာ္မင္းယု (ခ) ဂ်င္မီ၊ လွမ်ိဳးေအာင္ (ခ) ကိုမ်ိဳး (ခ) ဝက္ႀကီးႏွင့္

ေအာင္သူရ ေဇာ္ (ခ) ကတုံး (ခ) သူရတို့သည္ ရက္စက္ၿပီး လူမဆန္သည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မွုမ်ားကို က်ဴးလြန္ရာတြင္ စီစဥ္ညႊန္ၾကားျခင္း၊ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ႀကံစည္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ က်ဴးလြန္းျခင္းတို့

ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူအမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့ရမွု အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ခုံ႐ုံးအသီးသီးက က်ဴးလြန္ သည့္ျပစ္မွုအလိုက္ အၾကမ္းဖက္မွုတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၏ သက္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မမ်ား၊

ရာဇသတ္ႀကီး၏ သက္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မမ်ား ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ၿပီး ျပစ္မွုထင္ရွားသျဖင့္ တရားခံ ေလးဦးအေပၚ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရာ အဆိုပါတရားခံ ေလးဦးအေပၚ အက်ဥ္းေထာင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ သတင္းရရွိသည္။

ေဇယ်ာေသာ္၊ ကိုဂ်င္မီအပါအဝင္ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသား ေလးဦးအား ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္မွစ၍ နိုင္ငံေတာ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မွုမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ (ခ) ေမာင္ေက်ာ္ (ခ) ေရခဲ၊ ေက်ာ္မင္းယု (ခ) ဂ်င္မီ၊ လွမ်ိဳးေအာင္ (ခ) ကိုမ်ိဳး (ခ) ဝက္ႀကီးႏွင့္

ေအာင္သူရ ေဇာ္ (ခ) ကတုံး (ခ) သူရတို့သည္ ရက္စက္ၿပီး လူမဆန္သည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မွုမ်ားကို က်ဴးလြန္ရာတြင္ စီစဥ္ညႊန္ၾကားျခင္း၊ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ႀကံစည္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ က်ဴးလြန္းျခင္းတို့

ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူအမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့ရမွု အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ခုံ႐ုံးအသီးသီးက က်ဴးလြန္ သည့္ျပစ္မွုအလိုက္ အၾကမ္းဖက္မွုတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၏ သက္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မမ်ား၊

ရာဇသတ္ႀကီး၏ သက္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မမ်ား ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ၿပီး ျပစ္မွုထင္ရွားသျဖင့္ တရားခံ ေလးဦးအေပၚ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရာ အဆိုပါတရားခံ ေလးဦးအေပၚ အက်ဥ္းေထာင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ သတင္းရရွိသည္။

ေဇယ်ာေသာ္၊ ကိုဂ်င္မီအပါအဝင္ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသား ေလးဦးအား ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္မွစ၍ နိုင္ငံေတာ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မွုမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ (ခ) ေမာင္ေက်ာ္ (ခ) ေရခဲ၊ ေက်ာ္မင္းယု (ခ) ဂ်င္မီ၊ လွမ်ိဳးေအာင္ (ခ) ကိုမ်ိဳး (ခ) ဝက္ႀကီးႏွင့္

ေအာင္သူရ ေဇာ္ (ခ) ကတုံး (ခ) သူရတို့သည္ ရက္စက္ၿပီး လူမဆန္သည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မွုမ်ားကို က်ဴးလြန္ရာတြင္ စီစဥ္ညႊန္ၾကားျခင္း၊ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း ႀကံစည္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ က်ဴးလြန္းျခင္းတို့

ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူအမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့ရမွု အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ခုံ႐ုံးအသီးသီးက က်ဴးလြန္ သည့္ျပစ္မွုအလိုက္ အၾကမ္းဖက္မွုတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၏ သက္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မမ်ား၊

ရာဇသတ္ႀကီး၏ သက္ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မမ်ား ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ၿပီး ျပစ္မွုထင္ရွားသျဖင့္ တရားခံ ေလးဦးအေပၚ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရာ အဆိုပါတရားခံ ေလးဦးအေပၚ အက်ဥ္းေထာင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ သတင္းရရွိသည္။ Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.