ျမန္မာနိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ ဂ်ိဳးဇက္ အာ ဘိုင္ဒင္ ဂ်ဴနီယာ ၏ေၾကညာခ်က္

US embassy Rangoon

ျမန္မာနိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ ဂ်ိဳးဇက္ အာ ဘိုင္ဒင္ ဂ်ဴနီယာ ၏ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း စစ္တပ္၏အာဏာသိမ္းယူမွု၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အရပ္သားတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမွုႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာမွုတို့သည္ နိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမွုႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမွုကို တိုက္ရိုက္က်ဴးလြန္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္တြင္ အင္အားကိုအသုံးျပဳ၍ နိုင္ငံသားတို့၏ဆႏၵကိုပယ္ဖ်က္ရန္ သို့မဟုတ္ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံေသာေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံသားတို့သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပနိုင္ေရး၊ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မွုစနစ္ထူေထာင္နိုင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအာဏာလႊဲေျပာင္းနိုင္ေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးအတြင္း တစ္စိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ဤျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာမွုတို့ကို တန္ဖိုးထားေလးစားသင့္ပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ကသိမ္းယူထားေသာအာဏာကိုခ်က္ခ်င္းစြန႔္လြတ္ရန္၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ တက္ႂကြလွုပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလႊတ္ေပးရန္၊ ဆက္သြယ္ေရးကန႔္သတ္ခ်က္အားလုံးကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ တစ္သံတည္းျဖင့္ ညီညြတ္စြာအတူတကြ ပူးေပါင္းဖိအားေပးသင့္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို့အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ကာလအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေပးၾကသူမ်ားအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္အသက္သြင္းေရးႏွင့္ဥပေဒျပန္လည္စိုးမိုးေရးအျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေစမွုအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူမွု၊ တာဝန္ခံမွုရွိေစရန္ မိမိတို့အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ကမၻာတစ္လႊားမွ မိတ္ဖက္နိုင္ငံမ်ားအတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာအေရးယူပိတ္ဆို့မွုမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတိုးတက္မွုမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းတိုးတက္မွုမ်ားကိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေစသည့္အတြက္ မိမိတို့၏ ပိတ္ဆို့အေရးယူမွုဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျမန္ဆုံးခ်က္ခ်င္းျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ကာ သင့္ေတာ္ေသာအေရးယူမွုမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီသည္ မည္သည့္ေနရာ၌ျဖစ္ေစ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ခံေနရၿပီးဆိုပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ယင္းအတြက္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မူရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ https://bit.ly/3oG6xzl

###

Statement by President Joseph R. Biden, Jr. on the Situation in Burma

The military’s seizure of power in Burma, the detention of Aung San Suu Kyi and other civilian officials, and the declaration of a national state of emergency are a direct assault on the country’s transition to democracy and the rule of law. In a democracy, force should never seek to overrule the will of the people or attempt to erase the outcome of a credible election. For almost a decade, the people of Burma have been steadily working to establish elections, civilian governance, and the peaceful transfer of power. That progress should be respected.

The international community should come together in one voice to press the Burmese military to immediately relinquish the power they have seized, release the activists and officials they have detained, lift all telecommunications restrictions, and refrain from violence against civilians. The United States is taking note of those who stand with the people of Burma in this difficult hour. We will work with our partners throughout the region and the world to support the restoration of democracy and the rule of law, as well as to hold accountable those responsible for overturning Burma’s democratic transition.

The United States removed sanctions on Burma over the past decade based on progress toward democracy. The reversal of that progress will necessitate an immediate review of our sanction laws and authorities, followed by appropriate action.

The United States will stand up for democracy wherever it is under attack.

Link to statement: https://bit.ly/3oG6xzl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *