မပုပ်မသိုးဘဲ ယနေ့အချိန်အထိ အပူဇော်ခံနေရသော ကုံလုံဆရာတော်ကြီး၏ ထူးခြားဖြစ်စဥ်များ

မပုပ်မသိုးဘဲ ယနေ့အချိန်အထိ အပူဇော်ခံနေရသော ကုံလုံဆရာတော်ကြီး၏ ထူးခြားဖြစ်စဥ်များ

ကုံလုံဆရာတောလွောငွးလှာကိုရှမွးပှညနွယတွောငပွိုငွး၊ပငွးတယမှို့နယွ၊တမဲရှာတှငွ၊အဖခမညွးတောွ၊ဦထူးနှငွ့၊အမိမယတွောဒွေါထွှေးမိတို့မှ၊၁၂၆၉-ခုနှဈ၊နှောငွးတနခွူးလဆနွး(၄)ရကွ၊စနနေေ့ညနေ(၆)နာရီအခှိနတွှငွ၊မီးရှူ းသနွ့စငဖွှားမှငတွောမွူသညွ၊သားခငွှး(၇)ယောကတွှငွ၊အငယဆွုံးသားထှေးရတနာဖှဈသညွ၊ငယနွာမညမွှာမောငထွှနွးသာဖှဈသညွ၊ဓနုလူမှိူ းဖှဈ

မောငွးထှနွးသာငယရွှယစွဉကွပငွ၊မိဘနှဈပါးကှယလွှနခွဲ့သညအွသကွ(၁၃)နှဈအရှယသွို့ရောကသွောအခါ၊တောငကွှားကှီးရှှာ၊မှ၊ရှငဒွါယကာ၊ဒါယိကာမဖှဈကှသော၊ဦးအောငနွှငွ့ဒေါပွိုတို့၏ပဈစယနုဂဂြကိုခံယူ၍ရှငသွာမဏအဖှဈေရောကတွောမွူခဲ့သညွ၊ဘှဲ့တောမွှာ၊ရှငတွဇနေိယ ဖှဈသညွ။

၁၂၈၉-ခုနှဈ၊ဝါဆိုလဆနွး(၄)ရကွ၊စနနေေ့တှငွ၊အသကွ(၁၉)နှဈနှငွ့(၆)လပှညွ့သောနေ့၌ပငွးတယမှို့နယွ၊ထပသွှနွးတိုကွ၊ဘုရားနီကှောငွး၊ခဏဍြသိမတွောတွှငွ၊ပအိုငွးဆရာတောဘွဒဒြနတြကိတတြိကိုဥပဇဈြာယပွှု၍ ရဟနွးဘောငသွို့ တကရွောကတွောမွူသညွ။

သကတြောြ(၄၀)ဝါတောြ(၂၀)ရရှိသောအခါ၊ဘဒျဒကွောငြးဆရာတောကြိုလကဝြဲကမျမဝါဆရာပှု ၍ကာရကသံဃာတောြ(၂၁)ပါးနှငြ့တကှ၊သိကျခာတောထြပတြငပြှီးမှငြ့မှတသြောရဟနြးအဖှဈကိုရောကတြောမြူသညြ၊ဘှဲ့တောမြှာ၊ ဦးတဇနေိယ ဖှဈသညြ။

ဆရာတောသွညမွနတြလေးမှို့ အာသောကရာကှောငွးတိုကွ ကိသာကှောငွးတှငွ၊ရှငသွာမဏဘဝဖှေငွ့၊ပရိယတတြစာပေ မှားကို၊သငယွူခဲ့သညွ၊ဆရာတောသွညရွဟနွ း (၄)ဝါရရှိသညအွထိမနတြလေးဘုရားကှီးတိုကွ၊မောလွမှိုကကွှောငွးတို့တှငွ၊ပရိယတတြိစာပမှေားကိုဆကလွကဆွညွးပူး သငယွူခဲ့သညွ။

၁၃၁၈-ခုနှဈ၊နယုနလွဆနွး(၁၃)ရကနွေ့တှငွ၊ဆရာတောသွညလွူသူမနီးသောတောအရပသွို့ထှကတွောမွူပှီးတရားကငွှ့အားထုတတွောမွူသညွ၊ထိုသို့တရားအားထုတနွစဉွေ၊ဒကာ၊ဒကာမမှားလှူ ဒါနွးထားသောပဈစညွးမှားကို၊လူဆိုးမှားက၊ဝငရွောကလွုယူပှီးဆရာတောအွား၊ကှိုးတုတရွိုကနွှကထွားခဲ့သညွ။ဆရာတောသွညတွရားဘာဝနာမှားကွုအဓိဋဌြာနပွှု ၍ရှုမှတပွှားမှားအားထုတမွှုဖှငွ့ကှိုးဖှညပွေးမညွ့သူမရှိဘဲအလိုအလှောကကွှိုးမှားဖှမှေုရှိသညဟွုမိနွ့တောမွူ၏၊ဤသို့ဖှဈရခှငွးမှာအတိတဘွဝကဝဋကွှှေးပါ၍ခံရခှငွးဖှဈသညဟွုမိနွ့တောမွူ၏။

သီလ၊သမာဓိ၊ပညာတို့နှငြ့ပှညြ့စုံတောမြူသောကုံလုံဆရာတောဘြုရားကှီးသညြ၊(၂၁၊၁၁၊၁၉၉၈)နေ့တှငြ၊နိုငငြံတောမြှဆကကြပသြော အဘိဓဌအဂျဂမဟာ သဒျဓမျမဇောတိက ဘှဲ့တံဆိပတြောကြိုခံယူရရှိတောမြူသညြ။

ဆရာတောဘြုရားကှီးသာသနာ့တာဝနမြွားကိုထမြးဆောငတြောမြူရငြးသကတြောြ(၉၆)နှဈ၊သိကျခာတောြ(၇၆)ဝါအရ၊၁၃၆၅-ခုနှဈ၊တပို့တှဲလဆနြး(၉)ရကြ၊သောကှာနေ့နံနကြ(၀၀:၁၅)နာရီတှငဘြဝနတထြံပွံလှနတြောမြူသညြ။

ဒကာ၊ဒကာမတှကပှေောတတကြှတဲ့၊စကားကှားရတာ၊ကုံလုံဆရာတောကြှီး၊သူမွားအသားမစားဘူး၊သူ့အသားဟာမှှေးနတောပဲလို့ဆိုတယြ၊ဒီတော့ဆရာတောကြှီးက၊ဘယလြိုပှနပြှောသလဲဆိုတော့၊

ဒါဆိုအိနျဒိယနိုငငြံမှာ၊တခွိူ့ကုလားတှအသေားမှမစားကှတာ၊သူတို့အသားနှမှေှေးနမှောပေါ့လို့ပှနပြှောတယြ၊အသားမစားလို့မှှေးနတောမဟုတဘြူး၊သီလကှောငြ့မှှေးနတော၊ “သီလမှှေးထုံ ဂနျဓာရုံသီလတနခြိုးကှောငြ့မှှေးနတောပါလို့ပှနပြှောတယြ။ဘာပဲလုပလြုပြ၊ဘာပဲကှံကှံပှညြ့စုံတာဟာသီလကှောငြ့ပဲ။

ပုဂဂြိုလတွိုငွး၊သတတြဝါတိုငွး၊ကှံတိုငွးအောငွ၊ဆောငတွိုငွးမှောကခွငှရွငသွီလပှညွ့စုံအောငွ၊သီလလုံခှုံအောငွဦးစှာပထမစောငွ့ထိနွးရမယွ။

၁။ ပငွးတယမှို့ ကနထွောငွ့ကှောငွးဆရာတောွ ဦးအာဒိဈစ၏ အဆုံးအမကို နာယူကာ ကှောငွးရှိ ဦဝိမလအား ကှောငွးနှငွ့တကှ ဂရုဘဏွ လဟုဘဏပွဈစညွးမှားနှငွ့ မိမိပိုငပွဈစညွးမှားကို ၁ ခုမကနွှ အာလယပှတွ စှနွ့လှှတွ လှူဒါနွးတောမွူခဲ့သညွ။

၂။ ဂဠုနတြောငြ၌ အားထုတစြဉြ လူဆိုးဓါးပှမွားက ပဈစညြးယူရုံတငမြက ဆရာတောကြှီးအား ကှိုးဖှငြ့ တုပနြှောငကြာ နှိပစြကညြညြးပနြးသညကြို ပငပြနြးသညခြံနိုငခြှငြး။

၃။ လူဆိုးမှားအား ပဈစညွးကိုသာ ယူ၍ရမညွ ငါကငွှ့ကှံအားထုတတွဲ့ စရဏတရားကိုတော့ လုယူ၍မရဟု မိနွ့ကှားပှီး ဝိပူနာ ဘာဝနာ ရှုမှတပွှားမှားရာ တုပထွားသော ကှိူးမှား အလိုလိုပှခှငွေး။

၄။ ဆရာတောကွှီးထံသို့ ဘူးသီးခှောကမွှဒဏခြိဏသာခါဘုရားနှငွ့တူသညွ့ ထူးဆနွးသော ဘူးဘုရားနှငွ့ ပှောငွးဖူးကိုးဆူစတေီတောမွှား ရောကရွှိလာခှငွး။

၅။ ဆရာတောကြှီး၏ ခနျဓာကိုယမြှ သငြးပွံ့မှှေးကှိုငသြော ထူးခှားသညြ့အမှှေးရနံ့မွား ထှကပြေါခြှငြး။

၆။ ဆရာတောကြှီး၏ညာလကမြတှငြ နဂါးဘုရားပုံနှငြ့ ဘယဘြကလြကမြတှငြ ကွိုကထြီးရိုးပုံ ပေါနြခှငြေး။

၇။ ဆရာတောကြှီး၏ လကဖြဝါးတောတြှငြ တဈဖကြ၌ ရှငြဥပဂုတျတပုံတောနြှငြ့အခှားတဈဖကြ၌ ရှငသြီဝလိပုံ တောပြေါနြခှငြေး။

၈။ ဆရာတောကြှီး၏ ညာဘကခြှဖေုဝါးတောတြှငကြှာဖူးပုံနှငြ့ ဘယခြှဖဝေါးတှငြ ကှာခှကပြုံ ပေါနြခှငြေး။

၉။ သကရွှိထငရွှားရှိခဲ့စဉကွပှသွိနွးပေါငွး ၂၅၀၀ ကှောတွနွ မှနမွာမှုဖှငွ့ တနဆွာဆငထွားသညွ့ သီရိစကှာရတနာ ကှောငွးတောကွှီး၌ သီတငွးသုံးနထေိုငခွဲ့သညွ။ဘဝနတကွှောငွး ပှောငွးရှှေ့တောမွူသောအခါ ကမဘြာပေါွ၌ ၁ ခုတညွးသာရသညွ့ သိနွးပေါငွး ၈၅၀၀ တနသွညွါ စဉွ့ကှောငွးတောွ၌ သီတငွးသုံးစံမှနွးတောမွူရခှငွး ဖှဈပါသညွ။

၁၃၆၅ ခုနဈ တပိုတှဲလဆနြး(၉)ရကြ၊သောကှာနေ့နံနကြ(၀၀:၁၅)နာရီတှငြ၊ဆရာတောကြှီးသညသြိကျခာဝါ (၇၆) ဝါ သကတြောြ (၉၆) နှဈတှငြ ဘဝနတထြံ ပွံလှနတြေိာမူခဲ့ပါသညြ။

ထိုရကမွတိုငမွီ (၃) လအလိုခနွ့က မီးမသဂှိငွြုလရွ ဂူမသှငွးရ မှမမှေုပရွ စံကှောငွး၌ ရုပကွလပထွားရနွ မှာကှားဖူး ကနှရွဈသူမှားက ရုပကွလပတွောအွား စံကှောငွး၌ ထားရှိရာ ယနေ့တိုငွ မပုပမွသိုး ဖူးတှေ့နရခှငွေးက ထူးခှားဆနွးကှယွ အံ့သှဖှယွ ကောငွးလှပါပသညွေ။

စတေီယှငြးယို ဘုရားအိုမိအို ဖအို တူလှသညြ။ဓါတတြောကြိနြးရာ စတေီသာကောငြးစှာပှငခြဲ့ပှီ အဖ = ဘုရားကုံလုံ = သား ကွောကြှား အကွိုးမညြလုယူမရမှတဓွမမြ၊ကငွှ့ကှကိုယတွိုငသွာ။တောငွးယူမရ၊မှတဓွမမြ၊ကငွှ့ကှကိုယတွိုငသွာ။ကကှရွုံ၊နာရုံ၊မှတသွားရုံ၊သိရုံမပှီးပါ။ရုပနွာမနွှဈသငွးဖှဈပကှခွှငွး၊ထငလွငွးသခှောရှုပှားပါ။ခနဓြာကိုယကွ၊တရားပှ၊ရအောငယွူကှဗှာ။

ခုရှု၊ခုငှိမြး၊တရားထိနြး၊ဇာတသြိမြးနိဗျဗူ တာ။ခနျဓာရထား၊ဆီကုန့ငြှား၊အသှားရပပြှီဗွာ။ရှုကှ၊ပှားကှ၊စောငြ့ထိနြးကှ၊လှူ ကှမှနမြှနဗြွာ။ဘာဝနာ၊သီလ၊လှူဒါန၊ဗုဒျဓလမြးစဉသြာ။

မူရငြးCreditEdit-Nang Thandar Tin Win

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *